دانشنامه سلامت

دانشنامه سلامت -

آیا آب سیاه دیابت مغز است

GLAUCOMA

پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی هند و کانون پژوهش  بیومدیکال آمبدکار مکانیسم  نوینی  را برای آب سیاه توصیه کرده اند . آنها بر این باورند  بوجود آمدن  دیابت درمغز شاید به علت  بوجود آمدن تعدادی اختلالات نورودژنراتیو مانند آب سیاه شود ادامه نوشته